QRZ-Прикарпаття » Документи » Статут Організації

Статут Організації

Опублікував на сайті UW5SW від 22.02.2016, 00:00
 (голосів: 1)

 Завантажити Статут: ctatut.doc [185 Kb] (скачувань: 358)

Статут Організації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ «ПРИКАРПАТТЯ»» (далі Організація) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України та створена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації:

українською мовою:  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ «ПРИКАРПАТТЯ»»;

англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «AMATEUR RADIO CLUB «PRYKARPATTIA»».

Скорочене найменування Організації:

українською мовою: ГО «КЛУБ РАДІОАМАТОРІВ «ПРИКАРПАТТЯ»»;

англійською мовою: NGO «AMATEUR RADIO CLUB «PRYKARPATTIA»».

1.3. Організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», законодавством України та цим Статутом.

1.4. Організація будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Організація набуває статусу юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка.

1.6. Організація може мати свою символіку, яка затверджується Загальними зборами та підлягає реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.7. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.

1.8. Організація здійснює діяльність метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Метою діяльності Організації є здійснення просвітньої, наукової, технічної, спортивної, творчої діяльності, спрямованої на реалізацію проектів у галузі зв’язку,  радіоспорту, радіотехніки та електроніки, задоволення та захист спільних інтересів своїх членів в галузі радіоаматорства, аматорського зв’язку та радіоспорту, підвищення ролі цих видів технічної діяльності у всебічному і гармонійному розвитку особи, технічному, національно-патріотичному вихованню молоді та населення України, сприяння єдності та розвитку радіоаматорського руху, поширення міжнародних гуманітарних зв'язків та контактів,  утвердження ідеалів миру та дружби між народами України та світу.

2.2. Напрями (цілі) діяльності Організації:

-  захист прав і законних інтересів членів Організації та сприяння розвитку їх технічних можливостей;

-  участь у розробленні та впровадженні програм розвитку радіоспорту;

-  забезпечення діяльності кваліфікаційно-технічних комісій з метою визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та технічного стану аматорських радіостанцій;

- забезпечення і надання правової підтримки членам Організації, як суб’єктам Служби аматорського радіозв’язку України, при взаємодії з контролюючими органами, з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, використання радіочастотного ресурсу, усунення радіоперешкод, розміщення і встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації електронного обладнання тощо;

-  організація обміну картками-квитанціями (далі – QSL-картками), що підтверджують проведення аматорських радіозв’язків;

-  вивчення, дослідження та впровадження в радіоаматорську діяльність новітніх світових технологій, частот і видів радіозв’язку;

-  залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності радіоаматорів-спортсменів;

-  участь у підготовці професійних спортивно-технічних кадрів, включаючи суддів з радіоспорту;

- організація аварійного аматорського радіозв’язку в інтересах державних органів влади та населення у надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативно-правових актів України;

-  участь у заходах, спрямованих на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, згідно Указів Президента України, інших нормативно-правових документів органів державної влади;

- організація і проведення, без отримання прибутку, показних виступів, змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів та інші заходів серед членів Організації,інших українських і закордонних радіоаматорів;

-  сприянняу поширенні та популяризації наукових та технічних знань в галузі радіотехніки та суміжних з нею галузях;

-  всебічному розвитку аматорського радіоспорту;

-  організація і проведення просвітницької  роботи;

-  об’єднання творчих сил спеціалістів;

-  залучення до активної участі в Організації та проведенні змагань (кубків, чемпіонатів, фестивалів, конкурсів, тощо);

-  провадження вдосконалення системи підготовки висококваліфікованих радіооператорів, спеціалістів;

-  підтримка культурно-масових заходів для юнацтва і молоді;

-  сприяння залученню інвестицій у розвиток аматорської творчості, радіоспорту, підготовки спеціалістів у галузі зв’язку;

- сприяння залученню інвестицій у розвиток мереж та засобів зв’язку, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни, аварійного аматорського зв’язку в інтересах державних органів влади та населення у надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативно-правових актів України;

- розвиток та зміцнення зв'язків з українськими та міжнародними клубами, федераціями, організаціями, об'єднаннями в сфері радіоаматорського зв’язку.

       2.3. Для досягнення своєї мети та виконання завдань Організація має право:

-  приймати участь у роботі консультативних та дорадчих органів щодо розробки нормативно-правових актів, які стосуються сфери радіозв’язку, радіоаматорської і спортивної діяльності, їх регламентування, планів використання радіочастотного ресурсу, встановлення радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування на технічних спорудах і житлових будинках, ділянках місцевості, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання;

-  обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з іншими організаціями;

-  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

-  проводити заходи, пов'язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації як українські, так і закордонні;

-  представляти і захищати законні інтереси Організації та його членів у державних органах влади;

-  організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять, інших подібних заходів з широкого кола питань, відповідно до статутних завдань, без мети одержання прибутку;

-  обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;

-  збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутних завдань;

-  брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

-  популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації;

-  укладати з іншими громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво та взаємодопомогу;

-  брати участь у міжнародних і національних конгресах, конференціях, симпозіумах та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції Організації;

-  звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, заявами, скаргами з метою захисту інтересів і діяльності членів Організації та інших радіоаматорів;

-  вносити пропозиції, що стосуються виконання завдань Організації, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

-  одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-  самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації;

-  може залучати до роботи в Організації за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Організації;

-  установлювати нагороди та заохочувати членів Організації за активну роботу в Організації ;

-  сприяти створенню оздоровчих, спортивних та інших соціальних об’єктів для членів Організації;

-  співпрацювати з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

-  здійснювати інші права передбаченні чинним законодавством України.

 

3.  ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членом Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 років, займаються одним з видів радіоаматорства та визнають Статут Організації;

3.2. Прийом у члени Організації здійснюється Радою Організації простою більшістю голосів за особистою письмовою заявою встановленого зразка.

Рішення про набуття членства в Організації приймається не пізніше одного місяця з часу надходження до Ради Організації заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

Членство підтверджується записом у внутрішньому обліку бази даних Організації та посвідченням (сертифікатом) члена Організації.

Члени Організації, сплачують щорічний членський внесок, розмір якого визначається Загальними зборами Організації.

Членство в Організації настає від дати прийняття рішення про прийом особи в члени, сплати щорічного членського внеску та внесення відповідного запису у внутрішній облік членів Організації.

Прийом до членів Організації фізичних осіб, які не досягли 18 років, провадиться за заявою одного з їх батьків або опікунів.

3.3. Членство в організації є індивідуальне.

3.4. Відповідальність за збереження Бази даних членів організації несе Рада та інші особи, які визначаються Радою та мають доступ до даної бази даних.

3.5. Підставами для припинення членства в Організації є:

3.5.1. добровільний вихід з членства в Організації;

3.5.2. несплата щорічного членського внеску без поважних причин терміном понад шість місяців, починаючи з дати остаточного граничного терміну про сплату;

3.5.3.невиконання вимог Статуту та рішень керівних органів Організації, які не суперечать вимогам законодавства,  цьому Статуту;

3.5.4. перешкоджання проведенню Загальних зборів чи голосуванню або фальсифікації при проведенні виборів, що призвело до навмисного спотворення результатів голосування;

3.5.5.заподіяння майнової шкоди Організації, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Організації та членами Організації;

3.5.6. рішення Ради Організації.

3.6. Члени Організації автоматично втрачають членство у разі:

1) добровільного виходу з членства в Організації;

2) вступу в законну силу рішення суду про заборону діяльності Організації;

3) смерті члена Організації.

3.7. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється за особистою письмовою заявою фізичної особи на ім’я Голови Ради. Членство в Організації припиняється з дати подання заяви.

3.8. Рішення про виключення члена Організації за невиконання пунктів 3.5.2 - 3.5.5 цього Статуту приймає Рада Організації під час чергового засідання.

Член Організації за 30 днів до розгляду питання щодо припинення його членства письмово попереджається Головою Ради або уповноваженою ним особою про суть порушення, із зазначенням пунктів цього Статуту, які не виконувалися особою, та повідомляє  про дату, час, місце та спосіб (в разі засідання за допомогою засобів зв’язку) проведення засідання Ради Організації з розгляду питання про припинення його членства.

Після прийняття рішення про припинення членства в Організації, витяг з протоколу засідання з прийнятим рішенням протягом 10 днів направляється на адресу цієї особи, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Організації та оголошується на черговому «круглому столі».

Припинення особою повноважень в Раді Організації або Ревізійній комісії Організації за вчинки, що визначені у пунктах 3.5.2 - 3.5.5 цього Статуту, здійснюється за рішенням  Загальних зборів Організації.

3.9. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

Припинення членства в Організації за пунктом 3.5.5 здійснюється з урахуванням того, що заподіяна шкода повинна бути відшкодована особою, котра її завдала, відповідно до законодавства.

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

В разі припинення членства, сплачені в Організації фізичною особою щорічні та інші грошові внески не повертаються.

3.10. Повторний вступ до Організації здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту прийняття рішення про припинення членства.

            3.11. Рішення про припинення членства в Організації може бути оскаржене зацікавленою особою на протязі 20 діб з моменту отримання витягу з протоколу засідання Ради шляхом подачі мотивованої скарги до Загальних зборів Організації. До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника Загальними зборами Організації, членство в Організації цієї особи не припиняється.

3.12. Рада має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації.

3.13 Рада має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

 

 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Всі члени Організації мають рівні права та обов’язки, які реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Член Організації має право:

-  брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

-  брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

-  вносити пропозиції, звернення, заяви щодо діяльності Організації, складу та діяльності її керівних органів, змін та доповнень до цього Статуту та інших документів Організації;

-  отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

-  мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

-  використовувати символіку Організації;

- вносити благодійні, цільові, додаткові або добровільні внески для забезпечення виконання окремих програм Організації та підтримки соціально вразливої категорії радіоаматорів;

- брати участь в роботі Загальних зборів Організації та здійснювати особисте голосування під час прийняття рішень

- брати особисту участь в засіданнях Ради Організації під час розгляду питань відносно своєї діяльності, в тому числі з використанням засобів фіксації інформації;

-  представляти інтереси Організації у інших організаціях з окремих питань за рішенням Загальних зборів;

-  добровільно припиняти членство в Організації.

4.3. Член Організації зобов’язаний:

-  виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

-  сприяти виконанню статутних завдань Організації;

-  дбати про зміцнення авторитету, пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

- виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

-  додержуватись кодексу честі, загальнолюдської та радіоаматорської етики;

-  не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності;

-  своєчасно сплачувати членські внески.

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ, КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Керівними органами організації є:

5.1.1. вищий керівний орган - Загальні збори;

5.1.2. постійний виконавчий орган -  Рада;

5.1.3. керівник організації – Голова Ради.

5.2. Загальні збори.

5.2.1. Вищим керівним органом є Загальні збори, які складаються безпосередньо із членів Організації. Допускається голосування на Загальних зборах за дорученням відсутнього члена Організації. Доручення завіряється Головою Ради або двома членами Організації.

5.2.2. Загальні збори скликаються Радою не рідше одного разу протягом двох календарних років. Рада повідомляє членів громадського об’єднання про час і місце чергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 робочих днів до їх проведення.

5.2.3 Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за вимогою Ради або, у разі отримання письмової вимоги не менше 1/3 членів Організації. Рада повідомляє членів Організації  про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

Члени Організації, у випадку невиконання Радою відповідної письмової вимоги, повідомляють членів організації про час і місце позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту самостійно.

5.2.4. Загальні збори є правомочними за умови присутності більше половини членів Організації або представників з такою ж кількістю переданих їм доручень відсутніми членами, які перебувають на обліку на день проведення Загальних зборів.

5.2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

-  затвердження змін і доповнень до Статуту;

-  затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;

-  затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

-  обрання Голови Ради та інших членів Ради Організації, Ревізійної комісії;

-  розгляд та прийняття рішень щодо розміру, терміну та форми сплати щорічних членських внесків до Організації

-  участь Організації в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях юридичних осіб;

-  створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;

-  розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);

-  проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;

-  прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.

5.2.6. Процедура голосування визначається Загальними зборами. Рішення про прийняття, внесення змін до Статуту, про реорганізацію або ліквідацію приймаються 3/4 голосів членів, які беруть участь у голосуванні, але не менше 75% загальної кількості членів.

5.2.7. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, зареєстрованих на Загальних зборах.

5.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

5.2.9. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.3. Рада Організації.

5.3.1. Постійно діючим керівним органом між Загальними зборами є Рада Організації.

5.3.2. Рада обирається Загальними зборами на 2 (два роки). Одна й та сама особа може обиратися до складу Ради неодноразово.

5.3.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Ради, повноваження таких членів Ради продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання.

5.3.4. Відкликання члена Ради та зміна складу Ради здійснюється Загальними зборами за поданням їх членів. Зміна компетенції Ради відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.3.5. Кількісний склад Ради встановлюється зборами. До складу Ради входять: Голова Ради, заступник Голови Ради, Голова кваліфікаційно-технічної комісії, та члени, персонально обрані Загальними зборами.

5.3.6. Засідання Ради скликаються Головою Ради організації не рідше, ніж один раз на 6 місяців або протягом п'ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Ради про необхідність скликання засідання Ради і є правомочним, якщо на них присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Рада не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Ради оформлюються протоколом та зберігаються секретарем.

5.3.7. Повноваження Ради Організації:

-  визначення конкретних завдань і форм діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів;

-  затвердження і змінення оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів і звітів Організації;

-  встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

-  затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;

-  здійснення прийняття у члени Організації;

-  здійснення прийняття у почесні члени Організації;

-  організація виконання рішень Загальних зборів;

-  вирішення поточних організаційних питань;

-  забезпечення фінансово-господарської діяльності;

-  право припинити членство чи виключити з Організації будь-якого члена, крім Голови Ради, членів Ради.

5.3.8. Рішення Ради є правомочним, якщо за нього проголосувало не менш, ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради.

5.4. Голова Ради Організації.

5.4.1. Голова Ради здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів Організації.

Заступник Голови Ради виконує доручення Голови та заміщає його на час відсутності.

5.4.2. Голова Ради обирається на Загальних зборах терміном на 2 (два) роки з числа членів Організації. Одна й та сама особа може обиратися Головою Ради неодноразово.

5.4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови Ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Голови Ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про його переобрання.

5.4.4. Відкликання Голови Ради здійснюється Загальними зборами  за поданням Ради Організації.

5.4.5. Зміна компетенції Голови Ради відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.4.6. Повноваження Голови Ради Організації:

- офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

-  укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних зборів;

-  забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;

-  відкривати і закривати рахунки громадського об’єднання в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

-  затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов'язкові для працівників громадського об’єднання акти і керувати їхньою діяльністю;

-  звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;

-  приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.

-  головування на засіданнях Ради Організації;

-  організація роботи Ради;

-  безпосереднє керівництво Організацією.

5.4.7. Підстави припинення повноважень Голови Ради та членів Ради:

-  за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Ради за два тижні;

-  в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

-  в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

-  з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

5.5. Ревізійна комісія.

5.5.1. У Організації Загальними зборами може обиратися Ревізійна комісія.

Головою або членом Ревізійної комісії не може бути обраний Голова Ради або члени Ради Організації.

Ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

5.5.2.  Ревізійна комісія має повноваження:

-  вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;

-  складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

-  складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;

-  проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

5.5.3. Завдання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансової діяльності Організації за результатами фінансового року.

5.5.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

5.5.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Ради Організації.

5.5.6. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам та Голові Ради Організації.

5.5.7. Для проведення ревізії Ревізійна комісія може залучати необхідних фахівців на договірних умовах.

 

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

6.1.  Голова Ради Організації звітує перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації та річного плану роботи Ради на чергових Загальних зборах Організації.

6.2. Звіт готує Рада Організації, в якому відображаються такі питання:

6.2.1. аналіз виконання Організацією основних завдань;

6.2.2. аналіз виконання річного плану Організації, негативні та позитивні явища під час його виконання;

6.2.3. чисельність Організації, залучення нових членів Організації;

6.2.4. фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації для виконання статутних завдань Організації;

6.2.5. основні завдання Організації на наступний звітний період.

6.3. Рада Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

Звіт про виконання статутних завдань підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Організації протягом 30 днів з дня озвучування.

 

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Кожен член Організації має право вносити Організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів Організації.

7.2. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких: 

7.2.1. порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

7.2.2. створено перешкоди для здійснення  членом  Організації  його прав і законних інтересів чи свобод;

7.2.3.  незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності. 

7.3. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Ради або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

-  на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов'язані розглянути скаргу на засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

-  на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради - первинна скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

-  на дії, бездіяльність або рішення члена Ради - первинна скарга подається до Голови Ради, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Ради - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

-  карга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання позачергових Загальних зборів;

-  на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.4. Вимоги до звернення:

7.4.1. звернення адресуються Загальним зборам, Раді Організації, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

7.4.2. у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного  питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

7.4.3. звернення може бути усним (викладеним членом Організації та записаним  посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

7.4.4. звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

7.4.5. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

7.5. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

7.6. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Організації або посадовими особами зверненні, не  входять  до  їх повноважень,  воно  в  термін  не  більше  п'яти  днів  пересилається  ними  за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Організації, який  подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття  обґрунтованого  рішення  органом  чи посадовою особою, воно в той  же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 

7.7.  Письмове  звернення  без  зазначення  місця  проживання,  не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються  повторні  звернення  одним  і  тим  же  органом  від одного  і  того  ж  члена  організації  з  одного  й  того  ж  питання,  якщо  перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про  припинення  розгляду  такого  звернення  приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. 

Пропозиції та зауваження членів Організації  мають  розглянути керівні  органи  Організації  та  повідомити  члена  Організації  про  результати розгляду. 

7.8.  Заяви  (клопотання)  розглядаються  керівними  органами,  до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно  до  чинного  законодавства  й  забезпечувати  їх  виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

7.9. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що  не  позбавляє  члена  організації  права  звернутися  до  суду  відповідно  до чинного  законодавства,  а  в  разі  незгоди  члена  Організації  з  прийнятим  за скаргою  рішенням безпосередньо до суду.

7.10.  Член  Організації,  який  звернувся  із  заявою  чи    скаргою  до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

7.10.1. особисто викласти  аргументи  особі,  що  перевіряла  заяву  чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

7.10.2. знайомитися з матеріалами перевірки;

7.10.3. подавати  додаткові  матеріали  або  наполягати  на  їх  запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

7.10.4. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

7.10.5. користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу,  організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

7.10.6.  одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

7.10.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

7.10.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. 

7.11. Загальні збори, Рада Організації, Голова Ради та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

7.11.1.  об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

7.11.2. на прохання члена Організації запрошувати  його  на  засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

7.11.3. скасовувати або змінювати  оскаржувані  рішення  у  випадках, передбачених  законодавством  України, якщо вони  не  відповідають  закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних  дій,  виявляти,  усувати  причини  та  умови,  які  сприяли порушенням;

7.11.4. забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

7.11.5. письмово повідомляти  громадянина  про  результати  перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

7.11.6. вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку  матеріальних збитків,  якщо  їх  було  завдано  члену  Організації  в результаті  ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Організації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома колективу  Організації  за  місцем  проживання  члена Організації;

7.11.7. у  разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

7.11.8.не допускати безпідставної передачі  розгляду  заяв  чи  скарг іншим органам;

7.11.9. особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг  громадян,  вживати заходів до усунення  причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

7.12.  Голова Ради та інші посадові особи Організації зобов’язані проводити  особистий  прийом  членів  Організації із зазначенням місця, дат та часу прийому. Допускається проведення особистого прийму громадян з використанням засобів зв’язку.

7.13.  Усі  звернення  громадян  на  особистому  прийомі  реєструються. Якщо  вирішити  порушені  в  усному  зверненні  питання  безпосередньо  на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й  письмове  звернення.  Про  результати  розгляду  члену  Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням. 

 

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення статутної діяльності, отримані у вигляді:

-  коштів або майна, які надходять безоплатно та/або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

-  пасивних доходів;

-  членських внесків;

-  коштів або майна, які надходять громадській організації від ведення її основної  діяльності,  з урахуванням положень Податкового кодексу України

-  дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються  організації або через неї їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

8.2. Порядок використання коштів визначаються Загальними зборами.

8.3. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.4. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування, видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

9. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може у своїй структурі мати відокремлені підрозділи, які є структурними утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями  діяльності Організації та керуються у своїй діяльності статутом Організації.

9.2.  Відокремлені підрозділи створюються  за  рішенням Загальних зборів без права юридичної особи.

9.3.  Відокремлені  підрозділи  створюються  відповідно  до  чинного законодавства.  Голова відокремленого підрозділу обирається на Загальних зборах  Організації терміном на 2 (два) роки з числа членів Організації. Одна й та сама особа може обиратися Головою відокремленого підрозділу неодноразово. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови відокремленого підрозділу, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Голови відокремленого підрозділу продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про його переобрання.

9.4.  Ініціативна  група відокремленого  підрозділу  подає  Загальним зборам заяву довільної форми про  прийняття  до  Організації.  До  заяви додається:

-  склад ініціативної групи –  не менше двох осіб;

-  повне найменування відокремленого підрозділу;

-  список  членів  відокремленого  підрозділу  із  зазначенням: прізвище,  ім’я  та  по  батькові;  дата  народження;  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків;  місце  та  посада роботи (для працюючих);

-  місцезнаходження відокремленого підрозділу.

9.5.Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Організації. Структуру відокремлених підрозділів затверджує Рада Організації. У разі необхідності або спірних питань – Загальні збори Організації.

9.6. Відокремлений підрозділ має право:

-  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в територіальних підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування;

-  ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші місцеві та регіональні об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

-  розповсюджувати інформацію та пропагувати ідеї та мету Організації.

9.7. Органами управління відокремленого підрозділу Організації є Загальні збори відокремленого підрозділу, як вищий орган управління та Голова відокремленого підрозділу, як керівник підрозділу.

9.8. Засідання Загальних зборів відокремленого підрозділу проводяться не рідше одного разу протягом двох календарних років. Позачергові Загальні збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані у разі отримання письмової вимоги не менше половини членів відокремленого підрозділу або з ініціативи Ради Організації.

Засідання Загальних зборів відокремленого підрозділу є правомочними за умови присутності більше половини членів відокремленого підрозділу. Рішення приймаються простою більшість голосів членів підрозділу та оформляються протоколом. Загальні збори відокремленого підрозділу мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності відокремленого підрозділу. Ці рішення не можуть суперечити Статуту або рішенням вищих органів управління Організації та підлягають обов’язковому затвердженню Загальними зборами Організації.

Загальні збори відокремленого підрозділу приймають усі рішення, що стосуються діяльності відокремленого підрозділу, не суперечать Статуту Організації та законодавству України та не є виключною компетенцією Загальних зборів Організації, Ради Організації чи Голови Ради Організації.

9.9. Голова відокремленого підрозділу є вищою посадовою особою відокремленого підрозділу, яка має право без довіреності представляти відокремлений підрозділ у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені відокремленого підрозділу. Голова щорічно звітує про результати своєї роботи на Загальних зборах відокремленого підрозділу та Загальних зборах Організації.

9.10. У межах своєї компетенції Голова відокремленого підрозділу:

-  представляє відокремлений підрозділ у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, територіальними підрозділами органів державної влади та органами місцевого самоврядування;

-  укладає від імені відокремленого підрозділу договори (угоди) немайнового характеру, а також вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та Статутом Організації;

-  має право скликання Загальних зборів відокремленого підрозділу;

-  приймає документи на вступ до Організації від кандидатів у члени Організації та передає їх Раді Організації для прийняття відповідного рішення.

9.11.  Відокремлені  підрозділи  Організації  та  їхні  члени  користуються всіма  правами,  якими  наділені  члени  Організації,  і  виконують  завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом. Голови відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Головою Ради Організації. Члени відокремлених підрозділів є членами Організації.

9.12. Відокремлені підрозділи Організації припиняють свою діяльність за рішенням Загальних зборів Організації на підставі заяви 3/4 членів підрозділу у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

9.13. Повідомлення про закриття відокремленого  підрозділу Організація  подає  до  уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації  за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, якщо за це проголосувало 3/4 членів, які беруть участь у голосуванні.

10.2. Про зміни, що відбувалися в статутних документах, організація повідомляє реєстраційний орган, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

11.1.1. за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу;

11.1.2.  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається у порядку, встановленому даним Статутом. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію або доручають Голові Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

11.3. Якщо рішення про припинення діяльності прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

11.4. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів при наявності не менше 3/4 голосів присутніх. При цьому вся сукупність прав та обов'язків що належали організації, переходять до її правонаступників.

11.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, реорганізації шляхом приєднання) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.6.    Діяльність Організації  може бути заборонено судом. Заборона Організації має наслідком припинення його діяльності. У разі прийняття рішення про заборону Організації її майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Статут Організації 

 

Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.

Коментарі:

Залишити коментар